Strazds

Vilks medībās

Vilks izgājis pamedīt. Izlavījās cauru dienu: nekā. Te ierauga oša galā strazdam ligzdu. Vilks tūliņ liels: «Nosviedi man vienu bērnu, ja nē, nokrimtīšu osi un apēdīšu jūs visus!» Strazds, muļķis, izbailēs nosviež arī. Otrā rītā vilks, ieēdies, klāt atkal: vēl…

Lasīt tālāk

Strazds

Strods, skrīdams car pierti, īraudzīja, ka tur puiši peras. Nūsametīs kūka zorā pret lugu, suoka virt: “Puiši piertī peras, es pa lūgu verūs, verūs, fiuu – fiu!” Un sapurinuojis spuornus aizskrēja.

Lasīt tālāk

Lapsa ar strazdu

Lapsa bija iekritusi dziļā bedrē un netika vairs laukā. Bedres malā vienā kokā bija strazda pereklis. Lapsa, ieraudzījusi strazdu, saka: “Es apēdīšu tavus bērnus.” Strazds ļoti sabīstas un lūdzas, lai jel atstājot viņa perekli mierā. Lapsa atbild: “Pienes man še…

Lasīt tālāk

Sīlis un žagata

Sīlim, putnam, resna galva; teic, ka tam esot daudz prāta. Šis resngalvis vienreiz aizceļojis uz Vāczemi, kur saticies ar žagatu, un abi palikuši lielu lielie draugi. – Žagatas agrāki Vidzemē nebijis, tā esot dzimta vāczemniece. – Sīlis salielījies, cik Vidzemē…

Lasīt tālāk

Strazds māca balodim lizdu taisīt

Balodis gribējis iemācīties lizdu taisīt. Nolaidies pie žagatas un lūdzies, lai pamācot. Žagata rādījusi, rādījusi, bet nebijis lizds ne labi pusē – šis iesaucies: “Protu, protu, redzu, redzu!” Žagata sadusmojusies un aizlaidusies, teikdama: “Ja tu proti un redzi, tad taisi…

Lasīt tālāk

Strazds māca balodim lizdu darīt

Pelēkais strazds esot mācījis balodim pērkli taisīt, teikdams: “Papriekšu lieci kociņus krustim un tad smalkus žagarus virsū!” Bet balodis bijis nepacietīgs – saucis: “Protu, protu!” Pelēkais strazds sadusmojies un aizlaidies saukdams: “Dari, ka tu proti, dari, dar, dar, dar, dar…

Lasīt tālāk