Kā govis sarunājas

Reiz dzīvojis viens lielskungs, kurš bijis ļoti nikns, par mazāko vainu kūlis savus darbiniekus ar spieķiem, un pats vienmēr stāvējis klāt pie darbiniekiem.

Reiz vēlā vakarā no darbiniekiem uz māju ejot, kungam iznācis iet gar kūti, kuŗā viņš dzirdējis savādu skaņu. Viņš nu apstājies, sācis klausīties un dzirdējis tur runājam. Viens tur sacījis: “Šo ziemu mums būs laba barība, jo salmos palicis desmit pūru labības.” Kā to lielskungs dzirdējis, viņš tūlin gājis atpakaļ pie darbi-niekiem un dzinis visus uz riju kult salmus pa otru reizi. Kad salmus izkūluši un iztīrījuši, tad tur patiešām atradušies vēl desmit pūru graudu. Lopi, kas ēduši otru reizi kultos salmus, visi nobeigušies.

Zariņu Jānis no 70 gadu veca M. Lezdiņa. Etn.