Dzeguze

Dzeguze pieskrējusi pie veca veca arāja, kas stipri bijis kurls un prasījusi: kur govju meitas esot? Arājs klausījies: “Ko, ko?” Prasījusi vēl reiz; bet šis atkal: “Ko, ko?” Nu dzeguze dusmās nospļāvusies, mēdīdama: “Kū, kū! kū, kū!” Tādēļ vēl šodien projām skriedama spļaujot jeb kūkojot. (D. L. etn, p. 1892.).

Dzeguzes tēviņš skubinot matīti: “Tiš perēt, tiš perēt!” bet šī izmēdot: “Tiš perēt, tiš perēt! — Kas kūkos?”

Āronu Matīss Bērzaunē