Ķikuts

Ķikuts (pērkoņkaza [Talsu apg.] Ķiku kaza [Jaun-Sesavā] mēŗkaza [Nītaurē] berukaza [Džūkstē]) ielaidies vienā mājā, kur pašu to brīdi saimniecei pagrabā piens izlijis. Saimniece saukusi kaķi uzlaizīt: “Ķi, ķi!” Bet kaķa vieta āzis papriekšu pamanījies. Šo nu saimniece triekusi projām ar žagaru.

Āzis sāpēs iebrēcies: “Mē, mē!” un aizskrējis kūtī. Ķikuts to noklausījies un dziedājis pakaļ: “Ķi ku, ķi ku – mē, mē!” Un tāda tā dziesma viņam arī palikusi.

Āronu Matīss Bērzaunē